Skip Ribbon Commands
Skip to main content

REMIT

През 2011 г. на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) са възложени допълнителни задачи с Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT), приет на 8 декември 2011 г.

Историческа справка

С REMIT е въведена секторна правна рамка за наблюдение на пазарите на едро на енергия. Целта е да бъдат откривани и възпирани случаи на манипулиране на пазара. За първи път търговията с енергия ще бъде наблюдавана на европейско равнище с цел откриване на злоупотреби.

Интегритетът и прозрачността на пазара имат решаващо значение за изграждането на добре функциониращи енергийни пазари и за повишаването на доверието на участниците на пазарите и на крайните потребители.

С пълното въвеждане в действие на REMIT ACER:

  • ще поеме отговорност за събирането и анализа на данни за пазарите за търговия на едро и друга уместна информация за установяване на случаи на пазарни злоупотреби;
  • ще уведомява компетентните национални регулаторни органи (НРО) въз основа на извършена първоначална оценка и когато са налице основания да се смята, че действително са извършени действия, представляващи злоупотреба.

Националните органи в държавите членки трябва да извършват разследвания и да налагат санкции, за да съдействат за прекратяването и предотвратяването на случаите на манипулиране на пазара.

Това е сложна и деликатна задача, защото става дума за комплексни търгувани продукти и пазари, а освен това наблюдението следва да се осъществява енергично, като същевременно се избягва ненужна намеса във функционирането на енергийните пазари.

ACER изготви незадължителни насоки, с цел да подпомогне работата на НРО по прилагането на REMIT. Освен това ACER предоставя информация и инструменти, за да помогне на участниците на пазара да изпълняват новите си задължения съгласно REMIT.

​​​