Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​Remit

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, som antogs den 8 december 2011 tilldelades Acer ytterligare en uppgift.

Bakgrund

Genom förordningen, som kallas Remit (en förkortning av Regulation on Energy Market Integrity and Transparency), införs en sektorsspecifik rättslig ram för övervakning av grossistmarknaderna för energi. Målet är att upptäcka och motverka manipulation av marknaden. För första gången kommer nu energihandeln att granskas på EU-nivå för att avslöja missbruk.

Energimarknader måste vara integrerade och öppna för insyn för att kunna fungera väl och för att skapa förtroende bland marknadsdeltagarna och slutkonsumenterna.

När Remit har genomförts fullt ut kommer Acer att

  • ansvara för insamling och analys av uppgifter om grossistmarknaderna och annan relevant information för att identifiera eventuellt missbruk av marknadsställning,
  • efter en inledande bedömning meddela de nationella tillsynsmyndigheterna om det finns anledning att misstänka att det förekommer sådant missbruk.

Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter måste då utreda saken och använda sig av sanktioner för att stoppa och förebygga manipulering av marknaden.

Detta är en komplex och känslig uppgift eftersom det rör komplexa produkter och marknader, och eftersom övervakningen bör ske mycket uppmärksamt utan att på ett otillbörligt sätt påverka energimarknadernas funktion.

För att hjälpa de nationella myndigheterna att genomföra Remit har Acer utarbetat riktlinjer, som dock inte är bindande. Acer har också tillhandahållit information och verktyg för att hjälpa marknadsaktörerna att uppfylla sina nya skyldigheter enligt Remit.​

​​